Holdplan

Mandag
08.30 – 9.30 Bike Lisbeth
17.00 – 18.00 Bike Karina
Tirsdag
 17.00 – 18.00 Yoga Stephanie
Onsdag
08.15 – 09.15 Motion /styrke Lene
09.15 – 10.15 Bike Lene
 17.30 – 18.30  Bike  Turnus
Torsdag
08.00 – 09.00 Motion/styrke Lene
Fredag